Regulamin

Dziękujemy za zainteresowanie asortymentem naszego Sklepu. Swoją ofertę kierujemy do wszystkich szukających armatury przemysłowej do instalacji gazowych. Wszystkie zamówienia staramy się realizować w najkrótszym możliwym czasie i dążymy do pełnego zadowolenia Klientów. Jeżeli masz jakieś pytania, co do dostępności produktów, czy też co do swojego zamówienia, napisz do Nas lub zadzwoń.

Poniżej znajdziesz regulamin naszego Sklepu. Dzięki zapoznaniu się z treścią regulaminu:

 1. poznasz zasady, na jakich możesz korzystać z funkcjonalności Sklepu, w tym składać zamówienia;
 2. dowiesz się jakie są prawa i obowiązki zarówno Twoje (jako kupującego), jak i nasze (jako sprzedających);
 3. otrzymasz wszystkie informacje, które jesteśmy zobowiązani przekazać Ci na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

Zapraszamy do zakupów!

§ 1. Informacje wstępne

 1. Podmiotem prowadzącym Sklep internetowy Spektrum jest Anna Chmiel, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Chmiel Spektrum, NIP: 645-154-60-23, REGON: 276704402.
 2. Dane kontaktowe:
  1. adres: Anna Chmiel – Spektrum, ul. Szafirowa 49, 42-600 Tarnowskie Góry
  2. e-mail: info@spektrum.sklep.pl
  3. telefon: +48 608 47 57 00
 3. Sprzedaż produktów oraz świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sklep Spektrum odbywa się w oparciu postanowienia niniejszego regulaminu oraz w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 2. Definicje

Na potrzeby dalszych postanowień niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 1. Klient – Przedsiębiorca będący pełnoletnią osobą fizyczną posiadającą zdolność do czynności prawnych, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej a posiadającą zdolność do czynności prawnych, zainteresowany dokonaniem u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową lub korzystający z innych funkcjonalności Sklepu.
 2. Konto użytkownika – zespół funkcjonalności Sklepu składający się na miejsce dostępne dla zarejestrowanych Użytkowników Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail/loginu i hasła, umożliwiające m.in. składanie zamówień, przeglądanie zamówień archiwalnych, dostęp i weryfikację przekazanych Sprzedawcy danych osobowych.
 3. Konsument – osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://spektrum.sklep.pl/regulamin/ 
 6. Sklep – sklep internetowy Spektrum, dostępny pod adresem https://spektrum.sklep.pl/
 7. Sprzedawca – podmiot wskazany w § 1, który prowadzi Sklep i zawiera z Kupującymi we własnym imieniu umowy sprzedaży na odległość.

§ 3. Warunki korzystania ze sklepu

 1. Sprzedaż w Sklepie odbywa się wyłącznie na rzecz Klientów będących Przedsiębiorcami.
 2. Sprzedawca nie wyraża zgody na składanie zamówień przez Konsumentów.
 3. Dostawa zakupionych produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie zgadza się na wysyłkę poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. Ceny produktów podane są w walutach PLN (polski złoty) oraz/lub w EUR (euro), przy czym podaje się ceny brutto.
 5. Sprzedaż w Sklepie następuje wyłącznie za płatnością zaliczkową (100%) na podstawie wystawianych faktur pro forma.
 6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta, za pomocą jakichkolwiek funkcjonalności Sklepu, treści o charakterze bezprawnym.
 7. Korzystanie ze Sklepu wymaga (wymogi techniczne):
 8. działającego dostępu do Internetu;
 9. działającego systemu operacyjnego wraz ze zaktualizowaną przeglądarką internetową;
 10. posiadania aktywnego adresu e-mail w dowolnie wybranej domenie.

Klienci wyrażają zgodę na doręczanie im faktur oraz faktur pro forma drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas składania zamówienia lub rejestracji Konta użytkownika

§ 4. Usługi świadczone drogą elektroniczą

 1. Poza sprzedażą rzeczy na odległość, Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną.
 2. W ramach usług świadczonych na odległość Sprzedawca dostarcza następujące funkcjonalności:
  1. Zapoznawanie się z asortymentem Sklepu;
  2. Składanie zamówień drogą elektroniczną;
  3. Zakładanie i prowadzenie Kont użytkownika.
 3. Konto użytkownika zakłada się korzystając z udostępnionego w Sklepie formularza rejestracyjnego lub zaznaczając odpowiedni checkbox podczas składania zamówienia.
 4. Konto użytkownika można bezpłatnie usunąć w każdej chwili poprzez wysłanie stosownego żądania:
  1. pisemnie na adres: Anna Chmiel – Spektrum, ul. Szafirowa 49, 42-600 Tarnowskie Góry;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spektrum.sklep.pl.
 5. Wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną są bezpłatne.
 6. Sprzedawca podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia prawidłowego świadczenia usług drogą elektroniczną.
 7. W przypadku nieprawidłowego działania usług świadczonych drogą elektroniczną, Użytkownik ma możliwość skorzystania z procedury reklamacyjnej poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres: info@spektrum.com.pl. W reklamacji należy wskazać:
  1. Swoje Konto użytkownika (jeśli jest zarejestrowane);
  2. Rodzaj nieprawidłowości lub błędu;
  3. Czas wystąpienia nieprawidłowości lub błędu.
 8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, chyba że ze względów technicznych lub niezależnych od Sprzedającego termin ten będzie musiał być przedłużony.
 9. Po usunięciu Konta użytkownika Sprzedawca ma prawo przechowywać informacje o zamówieniach złożonych przez Klienta aż do przedawnienia potencjalnych roszczeń z zawartych w ramach tych zamówień umów sprzedaży na odległość.

§ 5. Składanie zamówienia

 1. Sprzedawca umożliwia składanie zamówień Klientom posiadającym oraz nieposiadającym Konta Użytkownika.
 2. Na proces składania zamówienia składają się następujące kroki:
  1. Wybór interesujących Klienta produktów i dodanie ich do koszyka;
  2. Przejście do koszyka lub bezpośrednio na kartę zamówienia;
  3. Podanie danych koniecznych do realizacji zamówienia i wystawienia faktury pro forma;
  4. Akceptacja Regulaminu poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa;
  5. Finalne złożenie zamówienia poprzez kliknięcie stosownego przycisku („kupuję i płacę”).
 3. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca wystawia i przesyła na adres e-mail Klienta, wskazany w formularzu zamówienia, fakturę pro forma.
 4. Do zawarcia umowy sprzedaży na odległość dochodzi z momentem złożenia zamówienia, jednak Sprzedawca przystępuje do realizacji złożonego zamówienia z momentem opłacenia należności z wystawionej faktury pro forma.
 5. Po opłaceniu wystawionej faktury pro forma Klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego o przystąpieniu do realizacji złożonego zamówienia.
 6. W przypadku nieopłacenia wystawionej faktury pro forma w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia i doręczenia Klientowi, zamówienie zostaje anulowane, a umowa sprzedaży na odległość uważana jest za rozwiązaną bez dodatkowych oświadczeń stron.
 7. Klient zobowiązany jest do podania swoich prawdziwych danych osobowych oraz pozostałych danych wskazanych w formularzy zamówienia i ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych, w szczególności dotyczących adresu wysyłki lub danych koniecznych do wystawienia faktury.
 8. Sprzedawca ma prawo do wstrzymania realizacji zamówienia lub do jego anulowania i rozwiązania zawartej umowy, jeżeli dane podane przez Klienta są nieprawdziwe lub budzą uzasadnione wątpliwości, co do ich prawdziwości. W razie zaistnienia takich wątpliwości Sprzedawca skontaktuje się z Klientem celem ich wyjaśnienia i zweryfikowania danych.

§ 6. Realizacja zamówienia

 1. Przewiduje się dwie formy realizacji zamówienia i wydania Klientowi zamówionych produktów:
  1. dostawa realizowana za pośrednictwem firmy kurierskiej wybranej przez Sprzedawcę pod adres wskazany w formularzu Zamówienia;
  2. odbiór osobisty pod adresem: ul. Kopalniana 70, 42-605 Tarnowskie Góry – w dni robocze, w godzinach od 08:00 do 16:00 (po wcześniejszym umówieniu).
 2. Dostawa zakupionych produktów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sprzedawca nie zgadza się na wysyłkę poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Dostawa dla zamówień o wartości co najmniej 100 zł następuje na koszt Sprzedawcy.
 4. Dostawa dla zamówień o wartości niższej, niż 100 zł, następuje za opłatą 25 zł. Opłata ta zostanie doliczona do faktury pro forma i faktury wystawianej dla Klienta.
 5. Termin realizacji zamówienia wynosi do 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego produktu lub w trakcie procesy składania zamówienia Sprzedawca podał inny termin.
 6. W przypadku zamówienia produktów ze wskazanym różnym terminem realizacji zamówienia, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin (wszystkie towary zostaną dostarczone po skompletowaniu całego zamówienia), chyba że Sprzedawca zaproponuje rozbicie zamówienia na kilka oddzielnych przesyłek.
 7. Zamówienie uważa się za zrealizowane z momentem:
  1. wydania produktów Klientowi w przypadku odbioru osobistego;
  2. wydania produktów firmie kurierskiej (przewoźnikowi zawodowo trudniącemu się przewozem) w przypadku realizacji wysyłkowej.
 8. Rzeczywisty termin dostawy zamówionego towaru może ulec wydłużeniu o czas potrzebny firmie kurierskiej na dostarczenie go pod adres wskazany przez Klienta.
 9. W przypadku wybrania odbioru osobistego, Sprzedawca deklaruje udostępnienie towaru do odbioru w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, a rzeczywisty termin realizacji uzależniony będzie od terminu, w jakim Klient odbierze towar.

§ 7. Prawo do odstąpienia od umowy dla indywidualnch przedsiębiorców

 1. Zgodnie z regulacją zawartą w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu Przedsiębiorcą przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie, jednakże wyłącznie przy spełnieniu następujących warunków:
  1. Klient jest indywidualnym Przedsiębiorcą, tj. osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  2. Zawarta umowa sprzedaży na odległość (złożone zamówienie) jest związane z działalnością gospodarczą Klienta;
  3. Zawarta umowa sprzedaży na odległość (złożone zamówienie) nie posiada dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez Klienta działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Klient spełniający ww. warunki może w terminie 14 dni odstąpić od zawartej umowy (złożonego zamówienia) bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów poza:
  1. Kosztami odesłania produktów Sprzedawcy;
  2. Kosztami wynikającymi ze zmniejszenia wartości produktów, jeśli to zmniejszenie wartości jest wynikiem korzystania z przedmiotu zamówienia w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia produktów w posiadanie przez Klienta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik (firma kurierska). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 4. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy (złożonego zamówienia) Klient zobowiązany jest w sposób jednoznaczny poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji poprzez wysłanie stosownego oświadczenia:
  1. pisemnie na adres: Anna Chmiel – Spektrum, ul. Szafirowa 49, 42-600 Tarnowskie Góry;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spektrum.sklep.pl.
 5. Klient może wykorzystać wzór formularza odstąpienia od umowy, który Sprzedawca udostępnia pod adresem: http://spektrum.sklep.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wzor-formularza-odstapienie-Spektrum.docx
 6. W przypadku niekorzystania ze wzoru formularza w oświadczeniu o odstąpieniu prosimy wskazać wszelkie dane, które umożliwią realizację odstąpienia, takie jak:
  1. Numer i datę zamówienia;
  2. Produkty podlegające zwrotowi (jeśli odstąpienie dotyczy części zamówienia);
  3. Kwotę do zwrotu;
  4. Rachunek bankowy do zwrotu;
  5. Przyczynę zwrotu (nieobowiązkowo, ale wskazanie przyczyny pozwoli nam polepszać jakość swoich usług).
 7. Zwracane produkty należy dostarczyć Sprzedawcy niezwłocznie po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, jednakże nie później, niż w terminie 14 dni.
 8. Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszt najtańszej dostępnej w Sklepie wysyłki, jeśli wysyłka odbywała się na koszt Klienta.
 9. Zwrot środków nastąpi w terminie 14 dni od odstąpienia od umowy, a zwrot zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte przy opłacaniu zamówienia, chyba że Klient wskazał przy odstępowaniu od umowy inny numer rachunku bankowego, na który chce otrzymać zwrot płatności.
 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 8. Odpowiedzialność za wady produktów

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Klientowi produkty wolne od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne na zasadach rękojmi określonych ustawą Kodeks cywilny.
 3. Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
  1. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
  2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
  3. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
  4. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 4. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli:
  1. kupujący wiedział o wadzie w chwili złożenia zamówienia (tj. jeśli z opisu produktu wynikało, że posiada wadę lub Sprzedawca poinformował kupującego o tej wadzie w inny sposób);
  2. kupujący nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli kupujący nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 5. Jeśli nabyty produkt jest wadliwy, Klient może (wedle własnego wyboru):
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 6. Po stwierdzeniu wady produktu Klient powinien niezwłocznie poinformować o tym Sprzedawcę, co pozwoli przeprowadzić proces reklamacyjny.
 7. Klient może wykorzystać wzór formularza reklamacyjnego, który Sprzedawca udostępnia pod adresem: https://spektrum.sklep.pl/wp-content/uploads/2021/06/Wzor-formularza-reklamacja-Spektrum.docx
 8. Reklamację należy złożyć w jeden z poniższych sposobów:
  1. pisemnie na adres: Anna Chmiel – Spektrum, ul. Szafirowa 49, 42-600 Tarnowskie Góry;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spektrum.sklep.pl.
 9. W celu ułatwienia procesu reklamacyjnego w reklamacji należy wskazać:
  1. rodzaj wady;
  2. datę wystąpienia i stwierdzenia wady;
  3. żądanie, co do sposobu rozpatrzenia reklamacji (wybranie jednego z żądań wskazanych w § 8 ust. 3 powyżej).
 10. Klient składający reklamację jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć produkt wadliwy na adres: Anna Chmiel – Spektrum, ul. Szafirowa 49, 42-600 Tarnowskie Góry.
 11. Sprzedawca ustosunkuje się do złożonej reklamacji w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez niego reklamacji za pośrednictwem tego środka komunikacji, za pomocą którego Klient poinformował go o wadzie. Jeśli do rozpatrzenia reklamacji konieczne będzie zbadanie reklamowanego produktu, termin może ulec wydłużeniu, w zależności od dnia otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanego produktu.
 12. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta za wady produktów jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu zawartej umowy sprzedaży na odległość. W szczególności Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone zyski (lucrum cessans).

§ 9. Prawa własności intelektualnej

 1. Wszelkie treści zawarte w Sklepie (w szczególności: fotografie, logotypy, opisy, nazwy własne produktów) mogą stanowić przedmioty prawa własności intelektualnej (takie jak utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, znaki towarowe lub wzory użytkowe w rozumieniu ustawy prawo własności intelektualnej i inne) i mogą być chronione odpowiednimi przepisami prawa.
 2. Prawa do ww. przedmiotów prawa własności intelektualnej mogą przysługiwać Sprzedawcy lub osobom trzecim, takim jak producenci lud dystrybutorzy produktów znajdujących się w asortymencie Sklepu.
 3. Wykluczone jest dalsze rozpowszechnianie ww. treści znajdujących się na stronach Sklepu, chronionych przepisami prawa własności intelektualnej, bez zgody Sprzedawcy lub innych uprawnionych osób trzecich, chyba że rozpowszechnianie takie jest dopuszczalne na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 4. W razie bezprawnego rozpowszechniania ww. treści znajdujących się na stronach Sklepu, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do podejmowania stosownych kroków prawnych.

§ 2. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca jest administratorem danych osobowych Klientów.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (ale konieczne dla zawarcia i zrealizowania umowy).
 3. Sprzedawca wskazuje cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych Klientów:
  1. przetwarzanie w celu zawarcia i wykonania zawartej umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
  2. przetwarzanie w celu zrealizowania ciążących na Sprzedawcy zobowiązań podatkowo-księgowych i rozliczeniowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
  3. przetwarzanie w celu realizowania prawnie uzasadnionego interesu Sprzedawcy (ustalenie i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową, identyfikacja klienta powracającego, obsługa formularzy kontaktowych i zapytań klienckich) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 4. Sprzedawca może przekazywać dane osobowe Klientów następującym kategoriom odbiorców:
  1. przewoźnicy (firmy kurierskie);
  2. dostawca usług hostingowych;
  3. dostawcy usług księgowych (rachunkowych, ewentualnie podatkowych);
  4. dostawcy usług prawnych;
  5. pozostali dostawcy usług, którzy uzyskają dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu (np. w przypadku prac serwisowych).
 5. Sprzedawca może przekazywać dane osobowe Klientów do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) – w ramach korzystania z narzędzi analitycznych takich jak Google Ads lub Google Analytics.
 6. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe Klientów przez okres działania Sklepu, aby mieć możliwość identyfikacji klienta powracającego. Klient ma prawo sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych w taki sposób oraz ma prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych z bazy danych Sprzedawcy, jednakże Sprzedawca ma prawo przechowywać te dane do upływu okresu przedawnienia wszelkich roszczeń z zawartej umowy (nadrzędny interes Sprzedawcy).
 7. Klient ma następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Sprzedawca korzysta, w ramach funkcjonalności Sklepu, z technologii cookies.
 9. Pełną informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych Klientów można znaleźć w zakładce Polityka Prywatności na stronie Sklepu, zachęcamy do zapoznania się.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca jest uprawniony do dowolnego modyfikowania:
  1. asortymentu Sklepu;
  2. cen produktów w Sklepie;
  3. prowadzonych akcji promocyjnych;
  4. zakresu usług świadczonych elektronicznie (w szczególności w części dotyczącej funkcjonalności Sklepu i Kont użytkownika).
 2. Zmiany w powyższym zakresie nie będą powodować zmiany już zawartych umów sprzedaży na odległość, chyba że z woli Sprzedawcy zmiany te powodowałyby polepszenie sytuacji Klienta, który zawarł ze Sprzedawcą taką umowę.
 3. Sprzedawca jest uprawniony do dokonywania zmian postanowień Regulaminu, przy czym o zmianach takich Sprzedawca będzie każdorazowo informował Klientów w następujący sposób:
  1. w stosunku do Klientów posiadających Konto użytkownika – powiadamianie poprzez wysłanie stosownej informacji na adres e-mail Klienta;
  2. w stosunku do Klientów nieposiadających Kont użytkownika – powiadamianie poprzez zamieszczenie nowej wersji Regulaminu na stronach Sklepu.
 4. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie:
  1. z upływem 7 dni od dnia wysłania stosownej informacji drogą e-mail – w stosunku do Klientów posiadających Konto użytkownika;
  2. z dniem zamieszczenia nowej wersji Regulaminu na stronach Sklepu – w stosunku do pozostałych Klientów.
 5. Jeśli Klient posiadający Konto użytkownika nie zaakceptuje zmian postanowień Regulaminu, ma prawo bezpłatnie usunąć Konto użytkownika poprzez wysłanie stosownego żądania:
  1. pisemnie na adres: Anna Chmiel – Spektrum, ul. Szafirowa 49, 42-600 Tarnowskie Góry;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@spektrum.sklep.pl.
 6. Spory powstałe w związku z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez sąd miejscowo i rzeczowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 7. Zastrzeżenie właściwości miejscowej sądu nie dotyczy Klientów będących indywidualnymi Przedsiębiorcami zgodnie z definicją wskazaną w § 7 Regulaminu. W przypadku tych Klientów spory będą rozpatrywane przez sąd miejscowo właściwy zgodnie z zasadami ogólnymi.
 8. Regulamin obowiązuje od dnia jego zamieszczenia na stronach Sklepu, przy czym ta data została wskazana przy linku prowadzącym do Regulaminu.

Twój koszyk

0

No products in the cart.